Klauzule RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  • wykonywanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • wsparcia obsługi
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, e, f – ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 7 kwietnia 2016r.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zwracania umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 

Klauzula informacyjna – pobierz dokument

Klauzula informacyjna dla postępowań przetargowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,   ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 655256083;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa; 
 4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (o ile odrębne przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej- wówczas zgodnie z tymi przepisami), a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomtyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Informujemy, że posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO


 

Klauzula informacyjna dla postępowań przetargowych – pobierz dokument

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12.
 2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MPEC Leszno Sp. z o.o. oraz ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Monitoring obejmuje teren MPEC Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Spółdzielczej 12 oraz parking przy ul. Parkowej 2 w Lesznie.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma chroniąca obiekt.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego – pobierz dokument

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w MPEC Leszno

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO
informuję, iż:

 1. Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12.

 1. Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów RODO art. 6 ust. 1:

 • c – przetwarzanie na podstawie przepisów prawa w zakresie danych osobowych określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,
 • a – przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody,
 • f – przetwarzanie w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach to przez okres 12 miesięcy.

 1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/Pana prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Automatyzacja przekazywania danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w MPEC Leszno SP. z o.o.

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

(Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka)

Podstawa prawna

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie  cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący  cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu  cookies.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia nowych przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych dla serwisów pomagających im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył stronę www.wszystkoociasteczkach.pl, która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z cookies.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content