Deklaracja

Deklaracja dostępności

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.  w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie.


Data publikacji strony internetowej: 2014-05-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-18


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych).
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML5WCAG 2.0 (Podwójne A) Section 508

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
jasne tło
wyszczególnienie linków
oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach CSS


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Wojciechowski, janusz@mpec.leszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 525-60-62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane kontaktowe do MPEC Leszno
Ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno
Telefon/Fax: 65 525-60-00/65 525-60-73
Meil: mpec@mpec.leszno.pl


Dostępność architektoniczna

 

Przed budynkiem jest dostępny parking – nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku prowadzą niskie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność wejścia jest bardzo przestrzenna, szerokie drzwi szklane otwierają się samoczynnie zgodnie z czujnikami ruchu wchodzących oraz wychodzących z biurowca.


Piętrowy budynek biurowca nie posiada windy.


Toalety w budynku biurowca nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych


Przy wejściu znajduje się portiernia – tam można uzyskać przepustkę


Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.


Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Budynek MPEC od strony wejścia z ulicy Spółdzielczej


© 2019 MPEC Spółka z o. o. w Lesznie
Skip to content