Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE OPO.4210.54.2016.2017.JPi z dnia 31 stycznia 2017 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

Okres obowiązywania został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania do dnia 28 lutego 2018 r.

 • tekst jednolity Taryfy

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LESZNIE
TARYFA DLA CIEPŁA
(tekst jednolity)

SPIS TREŚCI

I Objaśnienia pojęć stosowanych w taryfie.
II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
III Podział odbiorców ciepła na grupy.
IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat:
1. Grupy taryfowe zaopatrywane ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą.
2. Grupa taryfowa zaopatrywana ze lokalnych źródeł ciepła.
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
V Zasady ustalania cen i stawek opłat.
VI Warunki stosowania cen i stawek opłat.
VII Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

Część I
Objaśnienia pojęć stosowanych w taryfie

ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

sprzedawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze w tym obiekcie,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

a) wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/59/272/U/OT-5/98/RO z dnia 25 września 1998r. wraz ze zmianami:

 • nr WCC/59A/272/U/OT-5/99 z dnia 8 kwietnia 1999r.
 • nr WCC/59B/272/W/3/2000/ZJ z dnia 28 lipca 2000r.
 • nr WCC/59C/272/W/OPO/2003/AJ z dnia 24 września 2003r.
 • nr WCC/59D/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r.
 • nr WCC/59E/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 4 listopada 2005r.
 • nr WCC/59F/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 2 lutego 2007r.
 • nr WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2007/MP z dnia 4 maja 2007r.
 • nr WCC/59-ZTO-A/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 6 listopad 2007.
 • nr WCC/59-ZTO-B/272/W/OPO/2008/MT z dnia 12 lutego 2008rr.
 • nr WCC/59-ZTO-B/272/W/OPO/2009/AJ z dnia 30 kwietnia 2009r.
 • nr WCC/69-ZTO-D/272/W/OPO/2010/JP z dnia 23 kwietnia 2010r.

b) przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/61/272/U/OT-5/98/RO z dnia 25 września 1998r. wraz ze zmianami:

 • nr PCC/61/S/272/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999r.
 • nr PCC/61A/272/W/3/99/RW z dnia 21 października 1999r.
 • nr PCC/61B/272/W/3/2001/BK z dnia 17 października 2001r.
 • nr PCC/61C/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r.
 • nr PCC/61-ZTO/272/W/OPO/2007/MP z dnia 4 maja 2007r.

Część III
Podział Odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono siedem grup odbiorców ciepła:
A – odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna,
B – odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda,
C11 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę,
C12 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w grupowym węźle cieplnym ponosi odbiorca,
C21 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę,
C22 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, gdzie koszty zużycia energii elektrycznej w indywidualnym węźle cieplnym ponosi odbiorca,
C31 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców.

Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców C.
2. Wysokość stawek opłat dla grup odbiorców A i B.
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11 – 12 i 18 – 21 rozporządzenia taryfowego.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z § 7 ust. 8 i § 24 rozporządzenia taryfowego.

Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego,
2. W przypadkach:

 • niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej,
 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 • udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 • nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

 3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z §26 rozporządzenia taryfowego.

 4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat odbiorcy będą informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.