Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE OP0.4210.66.2017.2018.JPi  z dnia 8 lutego 2018 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

Okres obowiązywania został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania do dnia 28 lutego 2018 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowa taryfa dla Ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE Nr. OPO.4210.52.2018.JPi  z dnia 6 grudnia 2018 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2018 r.